Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie informuje, że od dnia 1 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.
Rekrutacja potrwa do dnia 21 marca 2024 r.

Zasady rekrutacji
Do klasy I na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:
• 7-letnie (ur. w 2017 roku) – podlegające obowiązkowi szkolnemu;
• 6-letnie (ur. w 2018 roku) – na wniosek rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
• starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają Kartę zapisu

Dzieci z obwodu przyjmowane są bez postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu składają Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu.

Harmonogram rekrutacji
Od 1 marca do 21 marca 2024 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5 kwietnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 24 kwietnia 2024 r. potwierdzenie przez składającego wniosek woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
16 maja 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach:
od 16 kwietnia do 31 maja 2024 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
7 czerwca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 19 czerwca 2024 r. potwierdzenie przez składającego wniosek woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
30 sierpnia 2024 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 24/25 Burmistrza Przemkowa z dn. 31 stycznia 2024r.

Wniosek należy składać w sekretariacie szkoły. Wypełniony wniosek można złożyć w zamkniętej kopercie i zostawić w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko lub przesłać w formacie PDF drogą elektroniczną (e-mail) na adres: sp2przemkow@wp.pl

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału wniosku rekrutacyjnego.

Rodzic ma obowiązek przechować oryginał wypełnionego i podpisanego wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez dyrektora placówki.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8310420

Skip to content