Deklaracja dostepnosci

Deklaracja dostępności

Wstęp


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp2przemkow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 16.03.2009 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.08.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia / grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Informacje dodatkowe


Witryna szkoły posiada narzędzie ułatwień dostępu (zawsze widoczna ikona po lewej stronie od logo szkoły) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Data sporządzenia deklaracji


Deklarację  sporządzono dnia 31.03.2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie.


Kontakt i informacje zwrotne


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba Kontaktowa: Wanda Ejsmont

 • adres e-mail: wandaejsmont51@wp.pl
 • telefon: 76 8310 04 20.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski żądania zapewnienia dostępności. 


Informacje na temat procedury skargowo-wnisokowej


 • każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
 • można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji,
 • żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu,
 • jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji,
 • podmiot zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wniesienia żądania,
 • jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji,
 • w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
 • po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

 • adres: ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków
 • e-mail: sp2przemkow@wp.pl
 • telefon: 76 831 04 20, 793 657 764
 • fax: 76 831 04 20

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna


 1. Budynek posiada dwa wejścia. Do wejścia głównego (od strony ulicy Rybnej) prowadzą schody, nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przy drugim wejściu (od strony boiska) znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 4. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wewnątrz budynku szkolnego nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content