Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa szkoły

 • Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

ul. Rybna 3a

59-170 Przemków

 • Kontakt:

telefon: 76 831 04 20; 793 657 764

sms: 793 657 764

fax: 76 831 04 20

e-mail: sp2przemkow@wp.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-03-16
 • Data ostatniej aktualizacji:2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest niezgodna z usztawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i apliakcji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu
 • brak wersji kontrastowej
 • brak tekstu alternatywnego do linku/przycisku
 • brak tłumacza na stronie internetowej
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba Kontaktowa: Wanda Ejsmont

 • adres e-mail: wandaejsmont51@wp.pl
 • telefon: 76 8310 04 20.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.
 • Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę interenetową chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alterantywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstaewienia tej informacji.
 • Podmiot zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnodzącego żądanie, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wniesienia żądania. 
 • Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe podmiot  może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacj żądania zapewnienia dostępności lub alterantywnego spoosbu dostępu do informacji, wnoszący może zlożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. 
 • Po wyczerpaniu wskazanej powyżej proceudry można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie  terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę  do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

 • adres: ul. Rybna 3a, 59-170 Przemków
 • e-mail: sp2przemkow@wp.pl
 • telefon: 76 831 04 20, 793 657 764
 • fax: 76 831 04 20 
 • e-mail: sp2przemkow@wp.pl

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Budynek szkoły jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia, przy jednym z wejść jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego