Pedagog szkolny: - mgr Sylwestra Bednarz

Godziny pracy:

poniedziałek   8:00 -14:00/8:00 - 8:45 WDŻ/
wtorek 8:00 -14:00/8:00 - 8:45 WDŻ/
środa8:00 -14:00/8:45 - 9:35 lekcja wychowawcza/
czwartek 8:00 -14:45/8:00 - 8:45 WDŻ, 12:45 - 13:30 WDŻ/
piątek8:00 -13:45/8:00 - 8:45 WDŻ/

Zakres zadań pedagoga szkolnego:
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
 • udzielanie rodzicom porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych z dziećmi,
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów niedostosowanych społecznie,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi największe trudności,
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • współpraca z instytucjmi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów sprawiających problemy,
 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym szczególne trudności w nauce,
 • udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym szczególne trudności materialne.

Zadania realizowane są poprzez:
 • rozmowy indywidualne z uczzniami i ich rodzicami,
 • wywiady środowiskowe,
 • godziny wychowawcze,
 • realizację programów profilaktyczno-wychowawczych, np. "Mniej agresji wokół nas", "Nie palę", "Czyste powietrze wokół nas", "Profilaktyka w szkole" itp.,
 • organizowanie spotkań z Policją, pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pedagog szkolny współpracuje z różnymi placówkami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy. Należą do nich:
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Komisariat Policji,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza,
 • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Przemkowie,
 • Sąd Rejonowy i Sąd Rodzinny w Głogowie,
 • Pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjum w Przemkowie