Zasady oceniania w czasie nauczania zdalnego
Ogólne zasady oceniania podczas zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie
1. Nauczyciele wystawiają oceny na odległość, wykorzystując zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. O każdej ocenie wystawionej na odległość nauczyciel informuje ucznia i rodzica drogą e-mailową z krótkim uzasadnieniem oceny.
3. Ocenieniu na odległość podlegają:
a) Nadesłane do nauczyciela zadania domowe, karty pracy i inne zadania.
b) Odesłane nauczycielowi wypełnione testy, sprawdziany, prace klasowe.
c) Inne zadane przez nauczyciela formy sprawdzania wiedzy przesłane w formie papierowej lub dokumentacji zdjęciowej.
d) Systematyczność pracy ucznia.
4. Uczeń przesyła zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
5. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel ma prawo wziąć pod uwagę systematyczność pracy ucznia.
6. W przypadku braku dostępu do Internetu uczeń lub rodzic kontaktuje się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w celu uzgodnienia dostarczania materiałów i odbioru zdań.
7. W ocenie zachowania ucznia brana jest pod uwagę jego działalność i zachowanie w okresie do 12 marca, a od 26 marca stosownie do zaleceń dyrektora, wychowawców i nauczycieli odnośnie bezpieczeństwa, systematyczności w pracy zdalnej

Szczegółowe zasady ocenia z poszczególnych przedmiotów znajdują się w załączniku kliknij tutaj

Procedura informowania o ocenianiu rocznym w czasie zdalnego nauczania znajduje się w załączniku kliknij tutaj