Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana instalacji elektrycznej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie ogłasza zamówienie na wykonanie robót budowlanych - wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Dokumenty przetargowe:
1. Ogłoszenie zamówienia
2. Ogłoszenie BZP
3. Instrukcja dla wykonawcy
4. Zał. nr 1 - Wniosek o dopuszczenie_do udziału w licytacji elektronicznej
5. Zał. nr 2 - Projekt umowy
6. Zał. nr 3 - Wykaz robót
7. Zał. nr 4 - Wykaz osób
8. Zał. nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
9. Zał. nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowania
10. Zał. nr 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
11. Przedmiar robót - etap I
12. Przedmiar robót - etap II
13. Specyfikacja
14. Projekt branżowy
15. Projekt budowlany i wykonawczy
16. Rysunki do projektu wykonawczego


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie
Dorota Gołaś