Przetarg na wymianę instalacji elektyrcznej
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wymiana instalacji elektryczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie.

Dokumenty przetargowe:
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1. Formularz oferty
4. Zał. nr 2A. Oświadczenie własne o braku podstaw do wykluczenia
5. Zał. nr 2B. Oświadczenie własne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
6. Zał. nr 3. Projekt umowy
7. Zał. nr 4. Wykaz robót budowlanych
8. Zał. nr 5. Wykaz osób
9. Zał. nr 6. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp
10. Zał. nr 7. SWiOR instalacje elektryczne
11. Zał. nr 8. Przedmiar robót, II etapy: etap I, etap II
12. Zał. nr 9.Projekt budowlany i wykonawczy
13. Rysunki do projektu wykonawczego
14. Projekt branżowy

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie
Dorota Gołaś